Zásady ochrany osobných údajov popisujú pravidlá spracúvania informácií o vás vrátane osobných údajov a súborov cookie, t. j. takzvaných súborov cookie. cookies.


1. Všeobecné informácie

 1. Tieto pravidlá sa vzťahujú na webové stránky prevádzkované na adrese URL: gatesteel.pl/sk
 2. Prevádzkovateľom stránky a správcom osobných údajov je: Gate Steel s.c. Jaroslaw Czernek Boguslaw Czernek, Hell 188, 34-650 Tymbark. NIP: 7372237860, REGON: 524632510. BDO: 000593531.
 3. E-mailová kontaktná adresa prevádzkovateľa: biuro@gatesteel.pl
 4. Prevádzkovateľ je Správcom Vašich osobných údajov v súvislosti s údajmi poskytnutými dobrovoľne na Webovej stránke.
 5. Web používa osobné údaje na nasledujúce účely:
  – Podpora pre otázky prostredníctvom formulára
  – Realizácia objednaných služieb
  – Prezentácia ponuky alebo informácií
 6. Webová stránka vykonáva funkcie získavania informácií o užívateľoch a ich správaní nasledujúcim spôsobom:
  – Prostredníctvom údajov zadávaných dobrovoľne do formulárov, ktoré sa zadávajú do systémov Prevádzkovateľa.
  – Uložením súborov cookie v koncových zariadeniach (tzv. „cookies“).

2. Vybrané spôsoby ochrany údajov používané Prevádzkovateľom

 1. Miesta prihlasovania a zadávania osobných údajov sú chránené v prenosovej vrstve (SSL certifikát). Vďaka tomu sú osobné údaje a prihlasovacie údaje zadané na webovej stránke zašifrované na počítači používateľa a je možné ich prečítať iba na cieľovom serveri.
 2. Prevádzkovateľ pravidelne mení svoje administrátorské heslá.
 3. Za účelom ochrany údajov Prevádzkovateľ pravidelne vytvára záložné kópie.
 4. Dôležitým prvkom ochrany údajov je pravidelná aktualizácia všetkého softvéru, ktorý Prevádzkovateľ používa na spracúvanie osobných údajov, čo znamená najmä pravidelné aktualizácie programových komponentov.

3. Hosting

 1. Webová stránka je hosťovaná (technicky udržiavaná) na serveroch prevádzkovateľa: dhosting

4. Vaše práva a dodatočné informácie o tom, ako sa údaje používajú

 1. V niektorých situáciách má Správca právo preniesť Vaše osobné údaje ďalším príjemcom, ak je to nevyhnutné na plnenie zmluvy uzatvorenej s Vami alebo na splnenie povinností, ktoré Správcovi vyplývajú. Platí to pre tieto skupiny príjemcov:
  – hostingová spoločnosť na základe poverenia
  – poverení zamestnanci a spolupracovníci, ktorí používajú údaje na dosiahnutie účelu webovej stránky
  – spoločnosti, ktoré Správcovi poskytujú marketingové služby
 2. Vaše osobné údaje spracúva Správca najviac po dobu nevyhnutnú na výkon súvisiacich činností uvedených v osobitných predpisoch (napríklad o vedení účtovníctva). Pokiaľ ide o marketingové údaje, údaje nebudú spracovávané dlhšie ako 3 roky.
 3. Máte právo požadovať od Správcu:
  – prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú,
  – ich náprava,
  – vymazanie,
  – obmedzenia spracovania,
  – a prenos dát.
 4. Máte právo namietať proti spracúvaniu uvedenému v bode 3.3 c) spracúvaniu osobných údajov za účelom vykonávania zákonom oprávnených záujmov, ktoré Správca sleduje, vrátane profilovania, právo namietať sa však neuplatní, ak sú platné legitímne dôvody spracúvania, záujmy, práva a slobody, ktoré sú vám nadradené, najmä zisťovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie nárokov.
 5. Na konanie Správcu možno podať sťažnosť predsedovi Úradu na ochranu osobných údajov, ul. Stawki 2, 00-193 Varšava.
 6. Poskytnutie osobných údajov je dobrovoľné, avšak nevyhnutné na prevádzku Webovej stránky.
 7. Vo vzťahu k vám môžu byť podniknuté úkony spočívajúce v automatizovanom rozhodovaní, vrátane profilovania, za účelom poskytovania služieb na základe uzatvorenej zmluvy a za účelom priameho marketingu Správcu.
 8. Osobné údaje nie sú prenášané z tretích krajín v zmysle ustanovení o ochrane osobných údajov. To znamená, že ich neposielame mimo Európskej únie.

5. Informácie vo formulároch

 1. Webová stránka zhromažďuje informácie poskytnuté dobrovoľne používateľom, vrátane osobných údajov, ak sú poskytnuté.
 2. Webová stránka môže ukladať informácie o parametroch pripojenia (časová pečiatka, IP adresa).
 3. V niektorých prípadoch môže webová lokalita ukladať informácie, ktoré uľahčujú prepojenie údajov vo formulári s e-mailovou adresou používateľa vypĺňajúceho formulár. V tomto prípade sa e-mailová adresa používateľa zobrazí vo vnútri adresy URL stránky obsahujúcej formulár.
 4. Údaje uvedené vo formulári sú spracúvané za účelom vyplývajúcim z funkcie konkrétneho formulára, napríklad za účelom vybavenia servisnej požiadavky alebo obchodného kontaktu, registračných služieb a pod. Vždy kontext a popis formulára jasne informuje o tom, čo je to pre.

6. Denníky správcu

 1. Informácie o správaní používateľov na webovej stránke môžu podliehať protokolovaniu. Tieto údaje sa používajú na správu webovej stránky.

7. Základné marketingové techniky

 1. Prevádzkovateľ využíva štatistickú analýzu návštevnosti webu prostredníctvom Google Analytics (Google Inc. so sídlom v USA). Prevádzkovateľ neposkytuje prevádzkovateľovi tejto služby osobné údaje, iba anonymizované informácie. Služba je založená na používaní cookies na koncovom zariadení užívateľa. Pokiaľ ide o informácie o používateľských preferenciách zhromaždených reklamnou sieťou Google, používateľ môže prezerať a upravovať informácie vyplývajúce zo súborov cookie pomocou nástroja: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Prevádzkovateľ využíva remarketingové techniky, ktoré umožňujú priraďovanie reklamných správ k správaniu užívateľa na webovej stránke, čo môže vyvolávať ilúziu, že osobné údaje užívateľa slúžia na jeho sledovanie, avšak v praxi nedochádza k prenosu osobných údajov od prevádzkovateľa k prevádzkovateľom reklamy. Technologickou podmienkou pre takéto aktivity je povolená podpora cookies.
 3. Prevádzkovateľ používa Facebook pixel. Táto technológia znamená, že Facebook (Facebook Inc. so sídlom v USA) vie, že daná osoba v ňom registrovaná používa Webovú stránku. V tomto prípade sa vychádza z údajov, pri ktorých je samotným správcom, Prevádzkovateľ neposkytuje Facebooku žiadne ďalšie osobné údaje. Služba je založená na používaní cookies na koncovom zariadení užívateľa.

8. Informácie o súboroch cookie

 1. Webová stránka používa cookies.
 2. Súbory cookie (tzv. „cookies“) sú IT dáta, najmä textové súbory, ktoré sú uložené v koncovom zariadení používateľa webovej stránky a sú určené na používanie webových stránok. Súbory cookie zvyčajne obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, dobu ich uloženia na koncovom zariadení a jedinečné číslo.
 3. Subjektom, ktorý umiestňuje súbory cookie na koncové zariadenie používateľa webovej stránky a pristupuje k nim, je prevádzkovateľ webovej stránky.
 4. Súbory cookie sa používajú na nasledujúce účely:
  – udržiavanie relácie používateľa Webovej stránky (po prihlásení), vďaka čomu používateľ nemusí znovu zadávať prihlasovacie meno a heslo na každej podstránke Webovej stránky;
  – na dosiahnutie účelov uvedených vyššie v časti „Významné marketingové techniky“;
 5. Webová stránka používa dva základné typy súborov cookie: „session“ (súbory cookie relácie) a „permanent“ (trvalé súbory cookie). Súbory cookie relácie sú dočasné súbory, ktoré sa ukladajú na koncovom zariadení Používateľa až do odhlásenia, opustenia webovej stránky alebo vypnutia softvéru (webového prehliadača). „Trvalé“ cookies sú uložené na koncovom zariadení Používateľa po dobu uvedenú v parametroch súboru cookie alebo do ich vymazania Používateľom.
 6. Softvér na prehliadanie webových stránok (webový prehliadač) zvyčajne štandardne umožňuje ukladanie súborov cookie na koncovom zariadení Používateľa. Používatelia webových stránok môžu v tomto ohľade zmeniť nastavenia. Webový prehliadač umožňuje vymazať cookies. Cookies je tiež možné automaticky blokovať.Podrobné informácie k tejto téme nájdete v pomocníkovi alebo dokumentácii webového prehliadača.
 7. Obmedzenia používania súborov cookie môžu ovplyvniť niektoré funkcie dostupné na webovej stránke.
 8. Súbory cookies umiestnené na koncovom zariadení Používateľa Webovej stránky môžu využívať aj subjekty spolupracujúce s prevádzkovateľom Webovej stránky, najmä tieto spoločnosti: Google (Google Inc. so sídlom v USA), Facebook (Facebook Inc. so sídlom v USA), Twitter (Twitter Inc. so sídlom v USA).

9. Správa cookies – ako v praxi vyjadriť a odvolať súhlas?

  1. Ak nechcete dostávať súbory cookie, môžete zmeniť nastavenia prehliadača. Vyhradzujeme si, že zakázanie súborov cookie potrebných pre procesy autentifikácie, bezpečnosť, udržiavanie používateľských preferencií môže sťažiť a v extrémnych prípadoch môže zabrániť používaniu webových stránok.
  2. Ak chcete spravovať nastavenia súborov cookie, vyberte webový prehliadač, ktorý používate, zo zoznamu nižšie a postupujte podľa pokynov:

Mobilné zariadenia: