Regulamin


§1 Pojęcia – słownik

 1. Sprzedawca – Gate Steel s.c. Jarosław Czernek Bogusław Czernek z siedzibą: Piekiełko 188, 34-650 Tymbark, NIP: 7372237860, Regon : 524632510, BDO: 000593531.
 2. Sklep internetowy – serwis należący do Gate Steel s.c., który funkcjonuje w domenie gatesteel.pl – w sklepie internetowym możliwe jest składanie zamówień.
 3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
 4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną dokonującą czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221 Kodeksu cywilnego).
 5. Regulamin – niniejszy regulamin.
 6. Produkt – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży internetowej – w szczególności garaże, wiaty carport, hale, wiaty śmietnikowe, oraz ogrodzenia posesyjne. Produkty oferujemy z usługą montażu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży produktów na odległość za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające co najmniej rodzaj i liczbę produktów.

 

§2 Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów, które oferujemy w Sklepie Internetowym – w szczególności: garaże, wiaty carport, hale, wiaty śmietnikowe, oraz ogrodzenia posesyjne.
 2. Do składania Zamówień w Sklepie internetowym niezbędne jest posiadanie urządzeń, np. komputer, laptop, tablet, telefon komórkowy/smartfon pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron internetowych.
 3. Przedmiotem sprzedaży są Produkty oferowane i prezentowane przez Sklep internetowy w chwili składania Zamówienia.
 4. Ceny uwidocznione obok Towarów podajemy w polskich złotych (PLN/zł) i zawierają podatek VAT.
 5. Nasza oferta w Sklepie internetowym obowiązuje na terenie Polski.
 6. Sprzedawca ma prawo do zmiany ceny Produktów, wprowadzania nowych Produktów, wycofania Produktów, udzielania rabatów na poszczególne Produkty oraz przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych w Sklepie. Nie ogranicza to jednak w żaden sposób praw nabytych przez Kupujących; tj. zmiany nie dotyczą Zamówień, które zostały przez Kupujących złożone.
 7. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).

 

  §3 Produkty

 1. Garaże, wiaty carport, hale, wiaty śmietnikowe, oraz ogrodzenia posesyjne sprzedawane przez nas w Sklepie internetowym są nowe oraz pochodzą z bieżącej produkcji i są towarem pełnowartościowym, dystrybuowanym bezpośrednio przez Gate Steel s.c. i posiadają pełną gwarancję producenta.

 

§4 Składanie Zamówień

1. Sprzedawca umożliwia składanie Zamówień w następujący sposób:

 • za pośrednictwem Sklepu internetowego wypełniając interaktywny zakupu.
 • przez telefon
 • pocztą elektroniczną/e-mail na adres: biuro@gatesteel.pl

2. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep internetowy należy dodać wybrany Produkt do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Zamówienia.

3. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

 • automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożenia zamówienia za pomocą serwisu internetowego Sklepu),
 • w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Produktów.

4. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 4 ust. 3 pkt 2 Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail w celu skorygowania niezgodności.

5. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty email.

 

§5 Koszty transportu

1. Zapewniamy transport: garaży, wiat carport, hal, wiat śmietnikowych, oraz ogrodzeń posesyjnych na terenie całego kraju.

2. Po wybraniu w formularzu zamówienia Województwa dostawy automatycznie zostaną doliczone koszty transportu: Województwa: małopolskie, śląskie, podkarpackie – to dodatkowy koszt 100 zł. Województwa: dolnośląskie, łódzkie, opolskie, lubelskie, świętokrzyskie, lubuskie, wielkopolskie, mazowieckie, kujawsko-pomorskie – to dodatkowy koszt 200 zł. Województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie, pomorskie, zachodniopomorskie – to dodatkowy koszt 300 zł.

 

§6 Warunki płatności

Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:

 • gotówką do rąk pracownika firmy Gate Steel s.c. (po montażu)
 • przelewem bankowym na konto Gate Steel s.c. (przed montażem)

 

§7 Realizacja Zamówień

1. Warunkiem realizacji Zamówienia złożonego przez Kupującego za pośrednictwem Sklepu internetowego jest podanie przy wypełnianiu formularza prawdziwych danych osobowych oraz kontaktowych (umożliwiających weryfikację i potwierdzenie przyjęcia Zamówienia).

2. W przypadku błędnego lub niedostatecznego wypełnienia formularza Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby skontaktować się z Kupującym w celu potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji. Jeśli przyjęcie Zamówienia do realizacji nie będzie można potwierdzić w terminie 3 dni z uwagi na brak możliwości kontaktu z Kupującym oferta Sprzedawcy w zakresie zamówionego Produktu, umowa nie jest wiążąca.

3. Status realizacji Zamówienia Kupujący może w każdej chwili sprawdzić telefonicznie.

4. Przeciętny czas realizacji Zamówienia wynosi średnio wraz z dostawą 30 dni roboczych. Czas ten może ulec wydłużeniu o kolejne 1-10 dni roboczych w przypadku wystąpienia losowych zdarzeń. Kupujący będzie poinformowany telefonicznie o terminie oraz godzinach dostawy i montażu.

5. Jeżeli proponowany przez nas termin dostawy i montażu nie zostanie zaakceptowany przez Klienta czas realizacji może wydłużyć się o kolejne 30 dni roboczych. 6. Dokumentem sprzedaży jest paragon lub na życzenie Kupującego faktura VAT, które Kupujący otrzymuje po montażu.

 

§8 Odstąpienie od umowy – Zwrot Produktu

1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni, licząc od dnia wydania Towaru (tj. od dnia odebrania Towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje konsumentowi w wypadkach:

 • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,
 • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu,
 • świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
 • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania,
 • umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym,
 • dostarczania prasy,
 • usług w zakresie gier hazardowych.

3. W razie odstąpienia Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

4. Konsument zobowiązany jest do zwrotu Towaru niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

5. Konsument, który odstąpił od umowy wysyła Towar do Sprzedawcy na własny koszt; koszt ten nie podlega zwrotowi.

6. Cena zapłacona za Towar wraz z kosztami transportu poniesionymi przez Konsumenta przy zakupie Towaru zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.

7. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu cywilnego.

 

§9 Reklamacje

1. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego będącego Konsumentem z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 ze zm.).

2. Reklamacje z tytułu niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@gatesteel.pl 

3. Składając reklamację z tytułu niezgodności Towaru z umową Sprzedawca zaleca podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży bądź jego kserokopii.

4. Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego niebędącego Konsumentem na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi.

5. Reklamacja złożona przez Kupującego niebędącego konsumentem, bez załączonego dokumentu sprzedaży, nie będzie rozpatrywana.

6. Czas rozpatrywania reklamacji to 14 dni roboczych.

 

§10 Gwarancja

1. W przypadku Towarów objętych gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym.

2. Uprawnienia Konsumenta wynikające ze zgłoszonej reklamacji z tytułu niezgodności towaru z umową lub uprawniania Kupującego niebędącego konsumentem z tytułu zgłoszonej reklamacji w ramach rękojmi za wady nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.

 

§11 Obowiązki Kupującego

1. Po złożeniu zamówieniu Kupujący zobowiązuje się do przygotowania terenu, na którym ma być zmontowany: garaż, wiat carport, hala, wiata śmietnikowa, lub ogrodzenie posesyjne. Instrukcja jak przygotować teren znajduje się na stronie www: Przykładowe sposoby przygotowania podłoża

2. W okresie opadów śniegu nakazuje się jego usuwanie z połaci dachu garażu, wiaty carport, hali, wiaty śmietnikowej. Typowa konstrukcja projektowana jest na I strefę obciążenia śniegiem. Maksymalne obciążenie śniegiem to około 50 kg na 1m2, (czyli w przeliczeniu na grubość pokrywy śniegu zmrożonego to maksymalnie 5 cm).

3. Zamontowany garaż, wiat carport, hala, wiata śmietnikowa musi być niezwłocznie przytwierdzony do podłoża przez Kupującego.

 

§12 Ochrona danych osobowych i prywatności

1. Składając Zamówienia (w szczególności wypełniając formularz) Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sprzedawcę, który jest jednocześnie administratorem danych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe znajdujące się w bazie danych Sprzedawcy nie są przekazywane podmiotom nie uczestniczącym w realizacji umowy kupna/sprzedaży.

3. Kupujący zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, możliwość ich poprawiania oraz usunięcia. Sprzedawca zapewnia każdemu Kupującemu prawo kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak zgody określonej w § 13 ust. 2 na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia Kupującego.

 

§13 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym w szczególności postanowienia kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego.

2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają przepisy przepisy powszechnie obowiązujące.

3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie internetowej – link: Regulamin